co je koučink

Koučink pomáhá nalézt jasný směr a dosáhnout cíle, který si klient stanovil. Probíhá formou dialogu mezi koučem a koučovaným. Tento dialog pomáhá odkrývat nové možnosti, nový náhled na klientovu situaci a často i nové dimenze v klientově životě. Klient přináší svá témata a cíle, kouč nabízí různé techniky a praktické nástroje, jejichž využití v každodenním životě může v dosažení stanovených cílů pomoci. Zároveň kouč svou osobností a dovednostmi vytváří bezpečný prostor a během koučování inspiruje klienta k formulování nových otázek a nalézání nových odpovědí.

Koučování, ačkoli využívá mnoha terapeutických technik, není terapie. Koučování podobně jako terapie umožňuje lepší porozumění vaší situaci. Aktivně vás však směřuje do budoucnosti. Jeho cílem je váš rozvoj, méně pak prožívání minulých zkušeností.

Během  koučinku průběžně sledujete, jak se vám daří k cíli přiblížit. Koučovaný spolu s koučem zkoumá bariéry, které stojí v cestě k cíli, a hledá způsoby jejich odstranění. Kouč je v roli průvodce, který klientovi pomáhá nahlédnout věci z nových úhlů.

Koučink je vhodný pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a mají chuť, vůli a sílu vyzkoušet nové nevyšlapané cesty.

Jako koučové s vámi budeme rádi pracovat těchto tématech:

 • Uvědomění si vlastních potřeb
 • Zlepšení komunikace
 • Zlepšení atmosféry na pracovišti
 • Zvýšení motivace v práci
 • Úspora času
 • Zvýšení proaktivity a samostatnosti
 • Nalezení harmonie mezi pracovním a osobním životem
 • Zvýšení tvořivosti

A mnoha dalších, která jsou pro vás ta zásadní…

jak koučink probíhá

Koučink vám pomůže dosáhnout vašich rozvojových cílů v relativně krátkém čase, zpravidla během pěti až deseti sezení.

Na prvním, tzv. nultém sezení, se s vámi dohodneme na základních principech koučovacího procesu. K těm patří:

 • Téma a cíl koučování. Není neobvyklé, že klient přichází s poměrně neurčitým problémem či situací, kterou chce řešit. Právě první setkání slouží k tomu, abychom společně našli konkrétní cíl, ke kterému bude koučování směřovat. Například téma „Jsem velmi nervózní, když prezentuji“ je dobré v rámci prvního setkání prozkoumat a zjistit, v jakých konkrétních situacích tyto pocity nastávají a jak by měl vypadat ideální stav. Konkrétní cíl pak může být například „Naučit se říkat Nevím u některých dotěrných otázek při prezentaci.“
 • Počet sezení. Podle daného tématu se dohodneme na počtu setkání. Zpravidla pracujeme s pěti až deseti sezeními.
 • Délka koučovacího sezení. Obvyklá délka setkání bývá 60 až 90 minut, opět záleží na tématu, ale i vaší osobní preferenci.
 • Frekvence setkávání. Při koučování je možné nastavit delší interval než při terapii, nedoporučujeme však setkávat se po více než třech týdnech. I zde platí, že záleží na vaší osobní preferenci a časových možnostech.

kdy koučink funguje

Koučování nejlépe funguje, pokud je klient připraven hledat svou cestu a svou „správnou“ motivaci, tedy ty momenty, kdy cítí, že mu jdou věci „samy“ a zároveň z nich má radost.

Při koučování je důležité, aby klient nahlédl svou situaci a téma, které chce řešit, z jiné perspektivy. Koučovací otázky, které kouč klientovi klade, by měly pomoci jak k hlubšímu pochopení tématu, tak i k získání většího nadhledu nad situací. Hledání a nalézání odpovědí pomáhá koučovanému převzít odpovědnost za jeho jednání a postupně přijmout nové, efektivnější způsoby řešení otázek a situací, s nimiž do koučovacího procesu vstupoval.

Kouč v žádném případě klientovi neradí, nehodnotí. Tímto přístupem opět podporuje klienta v nalezení jeho vlastní cesty a jeho směru.

Možná přemýšlíte, zda je pro vaše témata a pro vaši situaci vhodnější koučink nebo terapie. Nejste sami. Tuto otázku si klade mnoho z vás. Rádi vám pomůžeme se v této problematice zorientovat a rozhodnout se, jakou cestou se vydat.

ozubená kolečka

osobní rozvoj

Možná máte zájem o osobní rozvoj nebo přemýšlíte o změně zaměstnání. Možná chcete sami sebe lépe poznat, hledáte odpovědi na základní otázky po smyslu života. Možná nechcete řešit problémy, ale chcete se v sobě lépe zorientovat, případně najít motivaci k nějaké změně. Možná jste něco již vyzkoušeli, ale výsledek či správné řešení se zatím nedostavil.

V těchto a podobných chvílích vám rádi nabídneme osobní poradenství v oblastech naší dosavadní expertízy:

 • Nástroje na slaďování osobního a pracovního života
 • Nástroje pro efektivní plánování
 • Nástroje pro efektivní řízení svého času (time management)
 • Manažerské dovednosti a leadership
 • Poradenství při změně zaměstnání – kariérové poradenství
 • Motivace, ať se již jedná o sebemotivaci, či nástroje k motivování druhých

Počet setkání pro osobní konzultaci se pohybuje mezi jedním a čtyřmi, nicméně i zde platí, že jejich počet a frekvenci si nastavíte podle vlastní preference a časových možností.

osobni-rozvoj

Tavia v Praze: Nikoly Tesly 8 160 00 Praha 6 info@tavia.cz

Tavia v Plzni: Petřínská 2 326 00 Plzeň 2 - Slovany ondrej.sauer@tavia.cz

Facebook

Ivana Šindlerová
psychoterapie, koučink
732 419 262

Jana Chaloupková
psychoterapie, partnerské
poradenství, koučink
724 213 837

Ondřej Šauer
psychoterapie, koučink
777 900 540